โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย

 

1.   

นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์
สถิติจังหวัดเลย

 18                                                                                       3

        นุางสาวมณีรัตน์ เสนทับพระ                                                                                   นางนิรภา  เวียงนนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน                                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

             

 

             4                                                                                             5

          นางสาวผึ้งพร  ทองชมภู                                                                                    นางสาวอรุณศรี ลีกระจ่าง
         นักวิชาการสถิติชำนาญการ                                                                                เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

 

 6                   8                            7                        9

นางรัชนี พรธาราวงศ์                นายเรืองวิทย์ ชาคำรุณ                      นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว                    นายศุุภลักษณ์ พลเตมา

    พนักงานสถิติ                           พนักงานสถิติ                                    พนักงานสถิติ                                 พนักงานสถิติ

 

          10                                    11                             16

           นางวัชนีย์ ไชยน้ำอ้อม                                นายมานพ กรมทอง                          นางสาวรดามณ๊ ชัยวงษ์     

                            ผู้ช่วยพนักงานสถิติ                                  ผู้ช่วยพนักงานสถิติ                              ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

 

            13                                 14                            15

             นายปวิช ศรีเพ็ชร                                    นางลลดา ศรีเพ็ชร                          นางสาวมณีรัตน์ บุญเรือง

            ผู้ช่วยพนักงานสถิติ                                   ผู้ช่วยพนักงานสถิติ                            ผู้ช่วยพนักงานสถิติ         

 

 

             17

           นางพิมพ์ใจ พลเยี่ยม                              นางสาวปารดา คำกังวาลย์                       นายวัชรพงษ์ สิมพลา     

                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

       

 

 

        นางสาวปานทิพย์ สุกิจปรีชา                             นายวุฒิกร ใจภักดี       

         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                พนักงานขับรถ