โครงสร้างและอัตรากำลัง

organize

******************************************

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย

2

นางจิราพร เทียนพิทักษ์
สถิติจังหวัดเลย

 18                                                                                       3

        นางสาวมณีรัตน์ เสนทับพระ                                                                                   นางนิรภา  เวียงนนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน                                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

             

                                                                                                           

          นายอนุชา  พรมบุตร                                                                                     นางสาววรรณฤดี ประเสริฐชัย                     
       นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ                                                                                   เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                       

  6                   8                            7                        9

นางรัชนี พรธาราวงศ์                นายเรืองวิทย์ ชาคำรุณ                      นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว                    นายศุุภลักษณ์ พลเตมา
    พนักงานสถิติ                           พนักงานสถิติ                                    พนักงานสถิติ                                 พนักงานสถิติ

 

          10                                    11                             16

           นางวัชนีย์ ไชยน้ำอ้อม                                นายมานพ กรมทอง                          นางสาวรดามณี ชัยวงษ์     
            ผู้ช่วยพนักงานสถิติ                                  ผู้ช่วยพนักงานสถิติ                              ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

 

            13                                 14                            15

             นายปวิช ศรีเพ็ชร                                    นางลลดา ศรีเพ็ชร                          นางสาวมณีรัตน์ บุญเรือง
            ผู้ช่วยพนักงานสถิติ                                   ผู้ช่วยพนักงานสถิติ                            ผู้ช่วยพนักงานสถิติ         

 

    

    22.koy              20.bee               19pantip                                          
นางพิมพ์ใจ พลเยี่ยม

 นางสาวปารดา คำกังวาลย์

นางสาวปานทิพย์ สุกิจปรีชาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

                                                                     

                                                                     นายวุฒิกร ใจภักดี

                                                                       พนักงานขับรถ