โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย

2

นางจิราพร เทียนพิทักษ์
สถิติจังหวัดเลย

 18                                                                                       3

        นุางสาวมณีรัตน์ เสนทับพระ                                                                                   นางนิรภา  เวียงนนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน                                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

             

                                                                                                           

          นายอนุชา  พรมบุตร                                                                                     นางสาววรรณฤดี ประเสริฐชัย                     
       นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ                                                                                   เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                       

  6                   8                            7                        9

นางรัชนี พรธาราวงศ์                นายเรืองวิทย์ ชาคำรุณ                      นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว                    นายศุุภลักษณ์ พลเตมา
    พนักงานสถิติ                           พนักงานสถิติ                                    พนักงานสถิติ                                 พนักงานสถิติ

 

          10                                    11                             16

           นางวัชนีย์ ไชยน้ำอ้อม                                นายมานพ กรมทอง                          นางสาวรดามณ๊ ชัยวงษ์     
            ผู้ช่วยพนักงานสถิติ                                  ผู้ช่วยพนักงานสถิติ                              ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

 

            13                                 14                            15

             นายปวิช ศรีเพ็ชร                                    นางลลดา ศรีเพ็ชร                          นางสาวมณีรัตน์ บุญเรือง
            ผู้ช่วยพนักงานสถิติ                                   ผู้ช่วยพนักงานสถิติ                            ผู้ช่วยพนักงานสถิติ         

 

     22.koy                       20.bee                         19pantip                        
   นางพิมพ์ใจ พลเยี่ยม                นางสาวปารดา คำกังวาลย์              นางสาวปานทิพย์ สุกิจปรีชา              นายฉัตรานนท์ รัดมาน     
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป               เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

                                                                     

                                                                     นายวุฒิกร ใจภักดี

                                                                       พนักงานขับรถ