แบบฟอร์มตารางรายงานสถิติปี 2559

ฟอร์มกรอกข้อมูลรายงานสถิติจังหวัดเลย ปี 2559

1.สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ.xls

2.สถิติแรงงาน.xls

3.สถิติการศึกษา.xls

4.สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม.xls

5.สถิติสุขภาพ.xls

6.สถิติสวัสดิการสังคม.xls

7.สถิติหญิงและชาย.xls

8.สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน.xls

9.สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง.xls

10.บัญชีประชาชาติ.xls

11.สถิติเกษตร และประมง.xls

12.สถิติอุตสาหกรรม.xls

13.สถิติพลังงาน.xls

14.สถิติการค้า และราคา.xls

15.สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์.xls

16.สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.xls

17.สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา.xls

18.สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย.xls

19.สถิติการคลัง.xls

20.สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.xls

 

Attachments:
Download this file (1.สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ.xls)1.สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ.xls[ ]191 Kb
Download this file (10.บัญชีประชาชาติ.xls)10.บัญชีประชาชาติ.xls[ ]88 Kb
Download this file (11.สถิติเกษตร และประมง.xls)11.สถิติเกษตร และประมง.xls[ ]174 Kb
Download this file (12.สถิติอุตสาหกรรม.xls)12.สถิติอุตสาหกรรม.xls[ ]136 Kb
Download this file (13.สถิติพลังงาน.xls)13.สถิติพลังงาน.xls[ ]51 Kb
Download this file (14.สถิติการค้า และราคา.xls)14.สถิติการค้า และราคา.xls[ ]161 Kb
Download this file (15.สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์.xls)15.สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์.xls[ ]119 Kb
Download this file (16.สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.xls)16.สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.xls[ ]84 Kb
Download this file (17.สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา.xls)17.สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา.xls[ ]93 Kb
Download this file (18.สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย.xls)18.สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย.xls[ ]116 Kb
Download this file (19.สถิติการคลัง.xls)19.สถิติการคลัง.xls[ ]106 Kb
Download this file (2.สถิติแรงงาน.xls)2.สถิติแรงงาน.xls[ ]297 Kb
Download this file (20.สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.xls)20.สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.xls[ ]238 Kb
Download this file (3.สถิติการศึกษา.xls)3.สถิติการศึกษา.xls[ ]3736 Kb
Download this file (4.สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม.xls)4.สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม.xls[ ]38 Kb
Download this file (5.สถิติสุขภาพ.xls)5.สถิติสุขภาพ.xls[ ]169 Kb
Download this file (6.สถิติสวัสดิการสังคม.xls)6.สถิติสวัสดิการสังคม.xls[ ]62 Kb
Download this file (7.สถิติหญิงและชาย.xls)7.สถิติหญิงและชาย.xls[ ]108 Kb
Download this file (8.สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน.xls)8.สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน.xls[ ]188 Kb
Download this file (9.สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง.xls)9.สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง.xls[ ]39 Kb