บทสรุปผู้บริหาร การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ มาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรการเกษตร ให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2559 จังหวัดเลย

 

 

  การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมาตรการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2559 จังหวัดเลย