ข้าว

 

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ : ข้าว


 1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

    1.1 ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก   

    1.2 พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน   

    1.3 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน   

    1.4 พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน   

    1.5 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ จำแนกตามประเภท

2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน   

    2.1 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด   

    2.2 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยวและเนื้อที่เสียหาย    

    2.3 จำนวนผลผลิตข้าวรายปีเพาะปลูก   

    2.4 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่   

    2.5 ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม   

    2.6 ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่   

    2.7 เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามาตรฐาน GAP   

    2.8 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรอง   

    2.9 ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ต้น)   

    2.10 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าว  

    2.11 ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่   

    2.12 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่   

    2.13 พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่
 

3. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร   

    3.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร   

    3.2 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว   

    3.3 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์   

    3.4 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

    3.5 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

4. การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า     

    4.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน     

    4.2 พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์     

    4.3 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. การขนส่งสินค้า และจัดการบริหารสินค้า (Logistics)     

    5.1 ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก     

    5.2 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าว จำแนกตามเส้นทาง วิธีการส่ง     

    5.3 โกดังหรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน
 
6. การพัฒนาระบบการตลาด     

    6.1 มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด     

    6.2 บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

 

 * วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ "ข้าว" *


INFOGRAPHIC