ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารพื้นที่จังหวัดเลย

ประกอบด้วย  4 เรื่อง ได้แก่  ข้าว ผู้สูงอายุ การท่องเที่ยว ขยะ


                 crice         colder 

                ctravel          ctrash