เนื้อหา

ผู้สูงอายุ

 

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ : ผู้สูงอายุ


  1. การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

    1.1 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด
    1.2 จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
    1.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
    1.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ
    1.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน
    1.6 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน
    1.7 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
    1.8 จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย
      1.9 จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง
    1.10 จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส
    1.11 จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก
    1.12 จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก
    1.13 ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช
  

2. จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้ 

    2.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

    2.2 จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว

    2.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

    2.4 จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น (คน)

    2.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว

    2.6 จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ

    2.7 จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน

  

3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ 

    3.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน 

    3.2 จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

    3.3 จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน 

    3.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน

    3.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์ 

    3.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ 

* วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ "ผู้สูงอายุ" *


INFOGRAPHIC