เนื้อหา

การท่องเที่ยว

 

 

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ : ท่องเที่ยว

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

    1.1 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

    1.2 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

    1.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวไทย

    1.4 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

    1.5 รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด 

    1.6 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

    1.7 จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด

    1.8 จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/เกสเฮาส์/โฮมสเต ที่มีคุณภาพที่ททท. รับรองมาตรฐาน

    1.9 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้มาเยือน


2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

    2.1 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

    2.2 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

    2.3 รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว


3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

    3.1 จำนวนแผนงาน/โครงการลงจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

    3.2 จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว

    3.3 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชาชน
 

4. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

    4.1 ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

    4.2 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

    4.3 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน 

    4.4 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน

    4.5 ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน
 

5. พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

    5.1 จำนวนร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

    5.2 จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรองรับมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

    5.3 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด

6. พัฒนาการตลาด

    6.1 รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

    6.2 รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด


* วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ "การท่องเที่ยว" *


INFOGRAPHIC