เนื้อหา

ขยะ

 

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ : ขยะ


1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ

    1.1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

    1.2 ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

    1.3 ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

    1.4 ปริมาณขยะสะสม

    1.5 ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

    1.6 ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

    1.7 จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

    1.8 ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

    1.9 ปริมาณการกำจัดขยะ (เที่ยว/วัน)

    1.10 พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

    1.11 จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

    1.12 จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

    

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

     2.1 จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

     2.2 จำนวน อปท.ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

     2.3 จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้

     2.4 จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

     2.5 จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ

     2.6 จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

     2.7 จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ


3. จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ

     3.1 จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

     3.2 จำนวนผู้เข้าร่วมกินกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

     3.3 ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     3.4 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด

     3.5 แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

     3.6 จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ


 

* วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ "ขยะ" *

  

INFOGRAPHIC