ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชน จังหวัดเลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียน ตชด. บ้านวังชมภู ต.ทรัพย์ไพรวัลย์ อ.กิ่งอ.เอราวัณ จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านห้วยลาด ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านเพิ่ม ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลโนนปอแดง ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านคกมาด ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านผาเจริญ ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านสงาว ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลน้ำแคม ต.น้ำแคม อ.ท่าลี่ จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตำบลร่องจิก ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เลยวังไสย์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านน้ำภู ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวงอบต.ผาน้อย ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลวังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลหนองหิน ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวงผาอินแปลง ต.ผาอินทรีแปลง อ.เอราวัณ จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลเอราวัณ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวงตำบลนาดี ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวงเทศบาลตำบลเชียงกลม ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวงบ้านวงเวียน ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อพ่อหลวงตำบลศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

 

 LOGO _THAI_Vertion-new2019-01