เปิดโครงการหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล

   สำนักงานสถิติจังหวัดเลย โดย นางจิราพร เทียนพิทักษ์ ได้ร่วมเปิดงานหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital literacy)กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนเทศบาลตำบลภูเรือ จังหวัดเลยพร้อมผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
จำนวน 40 คน  ตามนโยบายรัฐบาลโดยเปิดโครงการครั้งนี้  ศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนเทศบาลตำบลภูเรือ   ได้รับ
เลือกให้เป็นที่แรกของประเทศไทยที่ได้รับการอบรมในโครงการนี้และอีก 2,000 คนทั่วประเทศจะได้เข้าร่วม
อบรมในโครงการนี้