ออกประชาสัมพันธ์ "โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 : แบบงานแจงนับ

   สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ออกประชาสัมพันธ์ "โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 :งานแจงนับ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงาน ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๑) สำหรับในปี ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการเก็บงานแจงนับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานรายละเอียดสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สัญลักษณ์ นายมาดี ลงพื้นที่ออกสำรวจในครั้งนี้

                       แบบสำรวจงานแจงนับ                                แผ่นพับประชาสัมพันธ์

       ป้ายโฆษณาออกประชาสัมพันธ์                      เจ้าหน้าที่สถิติออกประชาสัมพันธ์และเก็บข้อมูล

        ออกประชาสัมพันธ์เทศบาลเชียงคาน                    ออกประชาสัมพันธ์เทศบาลปากชม

     ออกประชาสัมพันธ์เทศบาลคอนสา                          ออกประชาสัมพันธ์เทศบาลเชียงกลม

     ออกประชาสัมพันธ์เทศบาลธาตุ                                 ออกประชาสัมพันธ์เทศบาลภูกระดึง

    ออกประชาสัมพันธ์เทศบาลโนนปอแดง                  ออกประชาสัมพันธ์เทศบาลท่าช้างคล้อง

     ออกประชาสัมพันธ์เทศบาลผาอินทร์แปลง              ออกประชาสัมพันธ์เทศบาลเอราวัณ