เนื้อหา

เนื้อหาชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
                   - การท่องเที่ยว

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนสังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
                   - ดูแลสุขภาวะ
                   - ทรัพยากรป่าไม้

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อให้แข่งขันได้
                   - ยางพารา

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน                  
                - การค้าชายแดน