เนื้อหา

การท่องเที่ยว

mtravel1

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว
            
1.1.1 ระดับความครอบคลุมของกลยุทธ์ และโครงการต่อการกำหมนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

                                   1.1.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรด้านการท่องเที่ยว

               1.1.3 งบประมาณทั้งหมดของจังหวัด

               1.2.1 จำนวนข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมของจังหวัดเลย ในฐานข้อมูล

               1.2.2 จำนวนการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมของจังหวัดเลย

               1.3.1 จำนวนรายการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเส้นทาง(Routs)ท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดเลยและจังหวัดอื่นๆ

               1.4.1จำนวนชุมชน/หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการสืบสานและร่วมนำเสนอวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเลย

               1.4.2 จำนวนชุมชน/หมู่บ้านในจังหวัดเลย

               1.4.3 จำนวนกิจกรรมของชุมชนเกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเลย

               1.5.1 สัดส่วนคดีที่จับกุมได้ต่อคดีที่รับแจ้ง

              

2.พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศน์และบุคลากร

              2.1.1 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ผู้นำเที่ยวที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

              2.1.2 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ผู้นำเที่ยวที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี และสามารถถ่ายทอดเป็นภาษาต่างประเทศได้

              2.2.1 จำนวนแรงงานและบุคลากรที่มีศักยภาพในกิจกรรมที่เป็นห่วงโซ่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม (เช่นปราญช์ท้องถิ่น พระ บุคลากรร้านค้าพื้นเมืองและบุคลากรผู้ให้คำแนะนำในชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์และวัฒนธรรม เป็นต้น)

              2.3.1 จำนวนการรวมกลุ่มของชุมชน ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

              2.3.2 ความหลากหลายของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีการรวมกลุ่มกัน

3.พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

              3.1.1 จำนวนโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งที่ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างใหม่

              3.1.2 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งที่ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างใหม่

              3.2.1 จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

              3.2.2 จำนวนจุดความร้อน(Hotspot)ในพื้นที่จังหวัด

              3.2.3 พื้นที่ความเสียหายจากไฟป่า

              3.3.1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด

              3.3.2 ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัด

              3.3.3 ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี/สุขลักษณะ

              3.4.1 ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

              3.4.2 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา

              3.4.3 อัตราการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร

4.พัฒนาแหล่งและกิจกรรม ท่องเที่ยว

              4.1.1 กิจกรรมการท่องเที่ยวและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่เป็นที่รู้จักและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด

              4.2.1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐานแหล่งท่องที่ยวที่สำคัญของจังหวัด

              4.3.1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่ช่วยดึงดูดนอกเหนือจากจากแหล่งท่องเที่ยวหลัก (เช่น อุทยาน สวนสุขภาพ สวนสาธารณะ เป็นต้น)

              4.4.1 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะ

5.พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

             5.1.1 จำนวนธุรกิจที่พัก เกสเฮ้าส์/โฮมสเตย์และโรงแรมทั้งหมดในจังหวัด              

             5.1.2 จำนวนธุรกิจที่พักเกสเฮ้าส์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

             5.1.3 จำนวนธุรกิจที่พักโฮมเสตย์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

              5.1.4 จำนวนธุรกิจที่พักโรงแรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

              5.2.1 จำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (เช่น ร้านอาหาร ร้านค้า โชว์พิเศษต่างๆ เป็นต้น)

              5.3.1 จำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

6.พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์

             6.1.1 รายได้จากการท่องเที่ยว

             6.1.2 จำนวนนักท่องเที่ยว

             6.2.1 จำนวนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว

             6.3.1 จำนวนธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ทำการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อสมัยใหม่ (Social Network)