ดูแลสุขภาวะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข

1.ดูแลรักษา ผู้เจ็บป่วย/พิการ

              1.1.1.1 จำนวนแพทย์ที่มีอยู่จริง

              1.1.1.2 จำนวนทันตแพทย์ที่มีอยู่จริง

              1.1.1.3 จำนวนเภสัชกรที่มีอยู่จริง

              1.1.1.4 จำนวนพยาบาลที่มีอยู่จริง

              1.1.1.5 จำนวนแพทย์ที่ควรมี (กรอบอัตรากำลัง)

              1.1.1.6 จำนวนทันตแพทย์ที่ควรมี (กรอบอัตรากำลัง)

              1.1.1.7 จำนวนเภสัชกรที่ควรมี (กรอบอัตรากำลัง)

              1.1.1.8 จำนวนพยาบาลที่ควรมี (กรอบอัตรากำลัง)

              1.1.2.1 จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (รพท.)

              1.1.2.2 จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน (รพท.)

              1.1.2.3 จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (รพช)

              1.1.2.4 จำนวนวันนอนผู้ป่วยใน (รพช.)

              1.1.2.5 จำนวนสถานบริการทางการแพทย์

              1.1.3.1 จำนวนผู้ป่วยนอก (รพท)

              1.1.3.2 จำนวนผู้ป่วยนอก (รพช)

              1.1.3.3 จำนวนประชากร

              1.1.4.1 จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ

              1.1.4.2 จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ HA

              1.1.5.1 จำนวนผู้ป่วยที่มีความพึงพอใจต่อบริการ

              1.2.1.1 จำนวนคนพิการขาขาดที่ได้รับบริการ

              1.2.1.2 จำนวนคนพิการทั้งหมด 

              1.2.2.1 จำนวนผู้พิการที่ได้รับการศึกษา

              1.2.2.2 จำนวนผู้พิการในระดับ ม.1 - ม.6 ที่เรียนร่วมกับเด็กปกติ

              1.2.3.1 จำนวนผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนสมัครงาน

              1.2.3.2 จำนวนตำแหน่งงานว่างเฉพาะผู้พิการ

              1.2.3.3 จำนวนผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนสมัครงานและได้รับการบรรจุงาน

              1.2.4.1 จำนวนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ

              1.2.4.2 จำนวนผู้พิการที่ได้รับการจดทะเบียน

              1.2.4.3 จำนวนผู้พิการทั้งหมด

              1.2.5.1 จำนวนผู้พิการที่ขอกู้ยืมเงิน

              1.2.5.2 จำนวนผู้พิการที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้

              1.2.5.3 จำนวนผู้พิการทั้งหมด

              1.2.6.1 จำนวนผู้พิการที่ถูกทอดทิ้ง/ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากครอบครัว

              1.2.7.1 จำนวนผู้พิการที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ

2.ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกระดับวัย

              2.1.1.1 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้ง

              2.1.1.2 จำนวนของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ครั้งที่ 1 ทั้งหมด

              2.1.2.1 จำนวนภาวะทารกขาดออกซิเจนระหว่างคลอด

              2.1.2.2 จำนวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมด

              2.1.3.1 จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมอย่างเดียว

              2.1.3.2 จำนวนเด็กอายุ ต่ำกว่า 6 เดือนทั้งหมด

              2.1.4.1 จำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์และมีพัฒนาการปกติในช่วงที่กำหนด

              2.1.4.2 จำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ที่ได้รับการตรวจประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ทั้งหมดในช่วงที่กำหนด

              2.1.5.1 จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด ในช่วงที่กำหนด

              2.1.5.2 จำนวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด

              2.2.1.1 จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพระดับดี

              2.2.1.2 จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพระดับดีมาก

              2.2.2.1 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

              2.2.2.2 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร

              2.2.3.1 จำนวนเด็ก 6-12 ปี ที่มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน

              2.2.3.2 จำนวนเด็ก 6-12 ปี ที่ได้รับการตรวจส่วนสูงและรูปร่างสมส่วนทั้งหมด

              2.2.4.1 จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปี ที่มีภาวะอ้วน (เริ่มอ้วน + อ้วน)

              2.2.4.2 จำนวนเด็กอายุ 6-12 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด

              2.3.1.1 จำนวนการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี

              2.3.1.2 จำนวนหญิงอายุ 15-19 ปี ทั้งหมด

              2.3.2.1 จำนวนผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อายุ 15 - 19 ปี ในพื้นที่

              2.3.2.2 จำนวนประชากรอายุ 15 - 19 ปีทั้งหมดในพื้นที่

              2.4.1.1. จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่

              2.4.1.2. จำนวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปทั้งหมด

              2.4.2.1 จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่

              2.4.2.2 จำนวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปทั้งหมด

              2.4.3.1. จำนวน ปชช.อายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

              2.4.3.2 จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป

              2.5.1.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน

              2.5.1.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

              2.5.1.3 จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด

              2.5.2.1 จำนวนศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่ได้คุณภาพ

              2.5.2.2 จำนวนศูนย์ดูแลต่อเนื่องทั้งหมด

              2.5.3.1 จำนวนผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ADL (Barthel Activities of Daily Living)

              2.5.3.2 จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมด

              2.5.4.1 จำนวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เตียง 3 ที่มีผู้ดูแล (health care giver)

              2.5.4.2 จำนวนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เตียง 3 ทั้งหมด

              2.5.5.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ อาชีพ นันทนาการ

              2.5.6.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับการช่วยเหลือ

3.การเฝ้าระวัง/ป้องกัน/แก้ปัญหา/การจัดการโรคระบาด/ติดต่อ

              3.1.1.1 จำนวนหน่วยงานสาธารณสุข ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด

              3.1.2.1 จำนวนหน่วยงานสาธารณสุข ที่มีระบบเฝ้าระวังได้มาตรฐาน

              3.1.2.2 จำนวนหน่วยงานสาธารณสุข ทั้งหมด

              3.1.3.1 จำนวนผู้ป่วยโรคที่เฝ้าระวัง 45 โรค ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523

              3.1.4.1 จำนวน อสม. ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ การเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติในชมชุน

              3.2.1.1 จำนวนหน่วยงานสาธารณสุข ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) สามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่กรมควบคุมโรคกำหนด

              3.2.2.1 จำนวนทีม SRRT ที่สามารถควบคุมโรคให้สงบโดยเร็ว

              3.2.2.2 จำนวนเหตุการณ์ที่เกิดการระบาดและออกควบคุมโรคทั้งหมด

              3.2.3.1 จำนวนของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโรคติดต่อ จำแนกเป็นประเภทของโรคติดต่อ

              3.3.1.1 ระยะเวลาในการรับมือ ดูแลรักษา เมื่อมีโรคติดต่อระบาด จนปลอดภัย

              3.3.2.1 จำนวนโครงการเกี่ยวกับป้องกันการแพร่เชื้อและเพิ่มความต้านทานโรคให้แก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง

              3.4.1.1 จำนวนผู้เสียชีวิตของผู้ป่วยโรคติดต่อประเภทต่างๆ

              3.4.3.1 ระยะเวลาจัดการเมื่อมีโรคติดต่อระบาด

              3.4.4.1 จำนวนของงบประมาณเมื่อมีโรคติดต่อระบาด

              3.5.1.1 จำนวน Point of entry และBorder Health ที่ได้รับการพัฒนาด้าน IHR 2009

              3.5.1.2 จำนวน Point of entry และBorder Health ทั้งหมดของจังหวัด

4.ส่งเสริมสุขภาพจิต

              4.1.1.1 จำนวนโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ในการดูแลสุขภาพจิต

              4.1.1.2 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิต

              4.1.2.1 จำนวนกลุมเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองประเมินโรคซึมเศร้า

              4.1.2.2 จำนวนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศ้ราทั้งหมด

              4.2.1.1 จำนวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในพื้นที่

              4.2.1.2 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่ดี

              4.3.1.1 จำนวนโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต

              4.3.3.1 จำนวนประชากรที่มีความสุข

              4.4.1.1 จำนวนจิตแพทย์

              4.4.1.2 จำนวนประชากร

              4.4.2.1 จำนวนพยาบาลวิชาชีพผู้ได้รับการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชและจำนวนประชากร

                4.4.2.2 จำนวนประชากร

              4.4.3.1 จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

              4.4.3.2 จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั้งหมด

              4.4.4.1 จำนวนคนตายที่มีสาเหตุมาจากการฆ่าตัวตาย

              4.4.4.2 จำนวนประชากรกลางปี