ทรัพยากรป่าไม้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข

1.ป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

              1.1.1.1 จำนวนพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัด

              1.1.1.2 จำนวนพื้นที่ป่าไม้

              1.1.1.3 จำนวนพื้นที่การบุกรุกป่าสงวน

              1.1.2.1 จำนวนคดีของการบุกรุกป่าสงวน

              1.2.1.1 จำนวนพื้นที่การบุกรุกทรัพยากรป่า

              1.2.1.2 จำนวนของจุดตรวจ ในพื้นที่ที่มีการทำลายทรัพยากรป่าไม้

              1.2.1.3 จำนวนของการออกลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีการทำลายทรัพยากรป่าไม้

              1.3.1.1 จำนวนพื้นที่ ที่มีการพังทลายของดิน

              1.3.2.1 จำนวนโครงการแจกกล้าหญ้าแฝกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

              1.3.2.2 จำนวนเกษตรกรที่รับกล้าหญ้าแฝกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

              1.4.1.1 จำนวนพื้นที่ที่มีปัญหาป่าเสื่อมโทรม

              1.4.1.2 จำนวนพื้นที่ปัญหาไฟป่า

              1.4.2.1 จำนวนพื้นที่ของป่าชุมชน

              1.5.1.1 จำนวนการให้ความรู้เรื่องกฎหมาย/บทลงโทษการกระทำผิดเกี่ยวกับการบุกรุกป่า

              1.5.2.1 จำนวนคดีการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้

              1.6.1.1 จำนวนเครือข่าย/กลุ่มอาสาสมัคร เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า

              1.6.1.2 จำนวนอาสาสมัครป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่า/หมอกควัน

              1.7.1.1 จำนวนครั้งการสาธิต อบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรให้มีความ สามารถแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า/หมอกควัน

              1.7.1.2 จำนวนของผู้เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรให้มีความ สามารถแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า/หมอกควัน

              1.7.2.1 จำนวนเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพใช้ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า

2.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

              2.1.1.1 จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด

              2.1.1.2 จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู/ปรับปรุงสภาพดิน

              2.1.2.1 จำนวนเกษตรกรที่ขอรับสารปรับปรุงคุณภาพดินจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย

              2.2.1.1 จำนวนพื้นที่ทั้งหมด

              2.2.1.2 จำนวนพื้นที่ป่าไม้

              2.2.1.3 จำนวนพื้นที่ปลูกป่าทดแทน

              2.2.2.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมปลูกป่าทดแทน

              2.2.2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมปลูกป่าทดแทน

              2.3.1.1 จำนวนโครงการเกี่ยวกับฟื้นฟู/สร้าง ทรัพยากรป่าไม้ เช่น การฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรม

              2.3.2.1 จำนวนประชากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า

              2.4.1.1 จำนวนกลุ่มเกษตรและภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ดิน

              2.4.2.1 จำนวนการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องดิน

              2.4.2.2 จำนวนคนในการเข้าอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่องดิน

              2.5.1.1 จำนวนพื้นที่ทั้งหมด

              2.5.1.2 จำนวนพื้นที่ป่าไม้

              2.5.1.3 จำนวนพื้นที่ในการปลูกป่าทดแทน

3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

              3.1.1.1 จำนวนของเครือข่ายชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และแก้ไข ปัญหามลพิษ

              3.1.1.2 จำนวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษ

              3.1.2.1 จำนวนหลักสูตรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ให้ชุมชนในพื้นที่ 

              3.1.2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ให้ชุมชนในพื้นที่

              3.2.1.1 จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ป่า โดยมีคณะกรรมการทั้งในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น

              3.2.2.1 จำนวนครั้งการจัดอบรมแนวทางแผนชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น

              3.3.1.1 จำนวนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

              3.3.1.2 จำนวนสมาชิกของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

              3.3.2.1 จำนวนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและการอนุรักษ์ป่าไม้

              3.3.2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและการอนุรักษ์ป่าไม้

              3.4.1.1 จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำระบบบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในชุมชน

              3.4.2.1 จำนวนการจัดกิจกรรม/อบรมการจัดทำระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน

              3.4.2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม/อบรมการจัดทำระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชน

              3.5.1.1 รายงานสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายเดือน/รายไตรมาส

              3.5.2.1 จำนวนครั้งที่ติดตามตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแลรายงานสถานการณ์

4.พัฒนาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

              4.1.1.1 จำนวนหน่วยงานและชุมชนที่ทำงานร่วมกัน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              4.1.1.2 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง

              4.2.1.1 จำนวนรายการในฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

              4.2.2.1 จำนวนข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

              4.2.3.1 จำนวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ

              4.3.1.1 จำนวนพื้นที่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างคุ้มค่า

              4.3.2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)

              4.3.2.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดจำแนกรายสาขาเกษตรกรรม

              4.3.2.3 จำนวนพื้นที่ป่าไม้

              4.4.1.1 จำนวนชุมชนหมู่บ้านทีมีการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการทั้งในระดับจังหวัด และระดับชุมชนท้องถิ่น

              4.4.1.2 จำนวนครั้งในการจัดโครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยมีคณะกรรมการทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น

              4.4.1.3 จำนวนผู้เข้าร่วมในการจัดโครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการทั้งในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น