เนื้อหา

ยางพารา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อให้แข่งขันได้

1.วิจัยและพัฒนา(R&D)

              1.1.1 จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับยางพารา

              1.1.2 จำนวนแหล่งวิจัยและผลิตพันธุ์ยางพาราของจังหวัด

              1.1.3 เงินงบประมาณการสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับยางพารา

              1.2.1.1 จำนวนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตยางพารา

              1.2.1.2 จำนวนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตยางพารา

    1.2.2 จำนวนผู้ปลูกยางพาราที่นำเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต
2.พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและพัฒนาเกษตรกร

              2.1.1.1 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกยางพาราในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา

              2.1.1.2 จำนวนพื้นที่ปลูกยางในปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา

              2.1.2.1 จำนวนพื้นที่ปลูกยางพารา

              2.1.2.2 จำนวนพื้นที่ปลูกยางทั้งหมดของจังหวัด

              2.2.1 จำนวนพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการเพาะปลูกยางพารา (Zoning)

              2.3.1 พื้นที่ที่มีคุณภาพดินและลักษณะพื้นที่มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกยางพารา

              2.4.1.1 จำนวนสหกรณ์ การรวมกลุ่มเกษตรกร และเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา(จดทะเบียน/ไม่จดทะเบียน)

              2.4.1.2 จำนวนสมาชิกสหกรณ์ การรวมกลุ่มเกษตรกร และเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา

              2.4.2 จำนวนกลุ่มสหกรณ์ การรวมกลุ่มเกษตรกร และเครือข่ายที่ได้รับการสนันสนุนและพัฒนาความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา (การอบรม สาธิต ดูงาน)

              2.5.1 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาความรู้ การอบรม สาธิต ดูงาน

              2.5.2 จำนวน แผนงาน/โครงการ การพัฒนาการผลิตยางพาราด้านปริมาณและคุณภาพ

              2.6.1 ปริมานสินเชื่อเพื่อเกษตรกร(ยางพารา)

3.การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน

              3.1.1 จำนวนเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน GAP ยางพารา

              3.1.2 ปริมาณผลผลิตที่ผ่านมาตรฐาน GAP ยางพารา

              3.2.1 ปริมาณการใช้ปุ๋ย สารเคมี และการกำจัดสตรูพืช

              3.2.2 ปริมาณการใช้ปุ๋ยและสารเคมีเฉลี่ยต่อไร่

              3.2.3 จำนวนร้านขายปุ๋ย สารเคมีและยากำจัดศัตรูพืช

              3.3.1 จำนวรเกษตรที่มีแผนการผลิตและแผนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม (Crop Planning)

              3.4.1 จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมวิธีการใช้เครื่องมือ วิธีการกรีดยางและการเก็บรักษาสภาพน้ำยาง

              3.4.2 มูลค่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคการเกษตร(ยางพารา)

              3.4.3 ปริมาณผลผลิตรวมของยางพารา

              3.4.4 ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ของยางพารา

              3.4.5 มูลค่าผลผลิตยางพารา

              3.5.1 ข้อมูลต้นทุนการผลิตยางพารา (ราคาปุ๋ยบำรุงต้นยาง พันธุ์ยาง พื้นที่ปลูก ค่าจ้างแรงงาน เครื่องมือเเละอุปกรณ์ เป็นต้น)

4.การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม

              4.1.1 จำนวนสถานประกอบการ(ยางพารา) ที่ผ่านมาตรฐาน GMP

              4.2.1 จำนวนการอบรมหรือสาธิตให้กับเกษตรกร เกี่ยวกับแนวคิดระบบเกษตรวัสดุเหลือใช้ (Zero Waste)

              4.3.1.1 ปริมาณผลผลิต ผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่สร้างมูลค่าให้กับยางพารา (เป็นยางแผ่นดิบ ยางแท่ง ยางเครป)

              4.3.1.2 มูลค่าผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่สร้างมูลค่าให้กับยางพารา (เป็นยางแผ่นดิบ ยางแท่ง ยางเครป)

5.การขนส่งและบริหารจัดการสินค้า(Logistics)

              5.1.1 จำนวนจุดรับซื้อ คลังสินค้า และจุดกระจายสินค้า (ยางพารา)

              5.1.2 จำนวนจุดรวบรวมยางพารา

              5.2.1 ระยะเวลาในการส่งสินค้า

              5.2.2 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เก็บรักษา และกระจายสินค้า (ยางพารา)

6.การพัฒนาระบบการตลาด

             6.1.1 จำนวนผู้ค้ายาง

             6.1.2 จำนวนผู้ซื้อ ผู้ขาย ปริมาณการซื้อขาย มูลค่าการซื้อขาย ผ่านตลาดกลางยาพารา

             6.2.1 มีตลาดซื้อขายล่วงหน้ายางพารา

             6.3.1.1 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการตลาด

             6.3.1.2 จำนวนกิจกรรมการส่งเสริมคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Maching & Partnership)

             6.3.2 จำนวนโครงการบริหารจัดการระบบการตลาดและระบบโลจิสติกส์ยางพาราอย่างครบวงจรแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

             6.4.1 พื้นที่ปลูก ปริมาณการผลิต ราคา พื้นที่ปลูก ยางพาราปริมาณการผลิต ยางพารา ราคายางพาราเฉลี่ย

             6.4.2 จำนวนแหล่งรับซื้อ