การค้าชายแดน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

1.โครงสร้างพื้นฐานทางการค้า การลงทุน

              1.1.1.1 จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้

              1.1.1.2 จำนวนหมู่บ้านที่มีประปาใช้

              1.1.1.3 จำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น

              1.1.2.1 จำนวนสถานประกอบการที่มีไฟฟ้าใช้

              1.1.2.2 จำนวนสถานประกอบการที่มีประปาใช้

              1.1.2.3 จำนวนสถานประกอบการทั้งสิ้น

              1.1.3.1 จำนวนเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัด 

              1.1.3.2 จำนวนเส้นทางหลัก-เส้นทางรอง ที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน(กิโลเมตร)

              1.1.3.3 โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ(ทางน้ำและทางอากาศ) จำแนกเป็นสร้างใหม่และซ่อมปรับปรุง

              1.1.3.4 จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน(ทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศ)

              1.1.4.1 จำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซม สร้างเสริม หรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันสาธารณภัย

              1.1.4.2 จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซม สร้างเสริม หรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันสาธารณภัย

              1.1.5   จำนวนเที่ยวรถโดยสารระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว

              1.2.1.1 จำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด่่านการค้า เศรษฐกิจพิเศษ และระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

              1.2.1.2 จำนวนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าชายแดนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

              1.2.1.3 จำนวนครั้งที่มีการประชุมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ

              1.2.2.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ใช้บริการของศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (ONESTOP Expost service Canter:OSEC)

              1.3.1.1 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

              1.3.2.1 จำนวนโครงการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

              1.3.2.2 จำนวนงบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

              1.4.1.1 จำนวนพื้นที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต/โทรศัพท์

              1.4.2.1 จำนวนศูนย์ให้บริการด้านการสื่อสารและสารสนเทศ

              1.5.1.1 จำนวนสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อการค้า/การลงทุนระหว่างประเทศ

              1.5.1.2 จำนวนครั้งที่หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโอกาสและจัดหาแหล่งทุนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ(macting)

2.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

              2.1.1.1 จำนวนโครงการที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสรรหาและสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต (Sourcing System)

              2.1.1.2 จำนวนผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออก

              2.1.1.3 ประเภทสินค้าเพื่อการส่งออก

              2.1.1.4 ปริมาณสินค้านำเข้า

              2.1.1.5 ปริมาณสินค้าส่งออก

              2.1.2.1 จำนวนปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต

              2.1.3.1 จำนวนมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต

              2.2.1.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จังหวัดจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ

              2.2.2.1 จำนวนผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออก

              2.3.1.1 มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับประเทศคู่ค้าจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากข้อตกลงต่างๆ

              2.3.1.2 ปริมาณการค้าระหว่างไทย-ประเทศคู่ค้าจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากข้อตกลงต่างๆ

              2.3.1.3 จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากสำนักส่งเสริมการลงทุน (BOI)

              2.3.2.1 จำนวนผู้ประกอบการระหว่างไทย-ประเทศคู่ค้าจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากข้อตกลงต่างๆ

              2.4.1.1 จำนวนปู้ประกอบการที่ผิดกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก

              2.4.2.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมเรื่องกฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

              2.4.3.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ผิดกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้าด้านปศุสัตว์

              2.4.3.2 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรมเรื่องกฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าด้านปศุสัตว์

              2.5.1.1 จำนวนแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการบริหารและกำกับดูแลการค้าชายแดน

              2.5.1.2 จำนวนครั้งในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนากาค้าชายแดนในต่างประเทศ

              2.5.2.1 คะแนนผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ในเรื่องการบริหารและการกำกับดูแลการพัฒนาการค้าชายแดน

3.พัฒนาความพร้อมและสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ

     3.1.1.1 จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่นำเข้า/ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

     3.1.1.2 จำนวนผู้ประกอบการทั้งหมดที่นำเข้า/ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

     3.1.1.3 จำนวนผู้ประกอบการที่เลิกประกอบการการนำเข้า/ส่งออก การค้าต่างประเทศ

     3.1.1.4 จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่นำเข้า/ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

     3.1.1.5 จำนวนผู้ประกอบการทั้งหมดที่นำเข้า/ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

     3.1.1.6 จำนวนผู้ประกอบการที่เลิกประกอบการ การนำเข้า/ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

     3.1.2.1 จำนวนหลักสูตรการอบรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

     3.1.2.2 จำนวนผู้เข้ารับการอบรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

     3.1.2.3 จำนวนงบประมาณที่ได้รับเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

     3.2.1.1 จำนวนหลักสูตรการจัดอบรมด้านภาษาให้ผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก

     3.2.1.2 จำนวนหน่วยงานที่จัดหลักสูตรอบรมด้านภาษาให้ผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก

     3.2.1.3 จำนวนผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมด้านภาษเพื่อการส่งออก

     3.2.1.4 จำนวนงบประมาณในการจัดการอบรมด้านภาษาให้ผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก

     3.3.1.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้นำเครื่องมืออุปกรณ์/เทคโนโลยีมาใช้ในสถานประกอบการ

     3.3.1.2 จำนวนสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตในสถานประกอบการ

     3.3.2.1 จำนวนหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการทางด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ

     3.4.1.1 จำนวนการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ

     3.4.1.2 จำนวนโครงการที่ที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ

     3.4.1.3 จำนวนหน่วยงานที่ส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มผู้ประกอบการ

     3.5.1.1 จำนวนเครือข่ายการค้า การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

     3.5.1.2 จำนวนโครงการที่พัฒนากลุ่มเครือข่ายการค้าทั้งในและต่างประเทศ

4.การบริหารจัดการสินค้า (Logistics)

              4.1.1.1 จำนวนจุดรับซื้อสินค้า

              4.1.1.2 จำนวนคลังสินค้า

              4.1.1.3 จำนวนจุดกระจายสินค้า

              4.1.2.1 จำนวนเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งและกระจายสินค้า

              4.1.2.2 ระยะทางที่ใช้ในการขนส่งและกระจายสินค้า

              4.1.2.3 จำนวนพื้นที่ผิวจราจร ที่ใช้ในการขนส่งและกระจายสินค้า

              4.1.3.1 จำนวนสถานประกอบการที่มีคลังสินค้า

              4.2.1.1 ระยะเวลาที่สินค้าอยู่ในคลังสินค้า

              4.2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการและเก็บรักษาสินค้าคงคลัง

              4.2.1.3 ปริมาณสินค้าคงคลัง

              4.3.1.1 ร้อยละผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการในเรื่องการจัดการงานปศุสัตว์

              4.3.1.2 จำนวนรถบรรทุกสินค้าที่เข้า-ออกประเทศผ่านด่านศุลกากร

              4.3.2.2 จำนวนสินค้าที่เข้า-ออกประเทศผ่านด่านกักสัตว์เลย

              4.4.1.1 ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า

              4.4.1.2 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและกระจายสินค้า

              4.4.1.3 จำนวนสถานประกอบการที่มีแผนการพัฒนาระบบขนส่ง (Logistics)

5.พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

              5.1.1.1 จำนวนช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ (ผู้ผลิต/พ่อค้าคนกลาง/พ่อค้าปลีก)

              5.1.2.1 จำนวนผู้ประกอบการที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าโดยตรง

              5.2.1.1 จำนวนกิจกรรม/โครงการจัด ที่ส่งเสริมการขายในต่างประเทศ (Road Show)

              5.3.1.1 จำนวนครั้งการเจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยในจังหวัดกับผู้ประกอบการต่างชาติ

              5.3.1.2 จำนวนคู่ค้าธุรกิจระหว่างไทย-ต่างชาติ