โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอ ผาขาว

          สำนักงานสถิติจังหวัดเลย   ร่วมงานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ  โรงเรียนบ้านผาขาว   หมู่ที่ ๑  ตำบล ผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 

             โดยนายคุุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนระดับจังหวัด ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร/สมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และประชาชนผู้ว่าร่วมงาน