งานสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๕

       สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมงานสภากาแฟสัญจร ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ ห้องใบคำ๑ โรงแรมใบบุญแกรนด์ ตำบลนาอาน  อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

          โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกสมาคม ชมรม มูลนิธิทุกแห่ง ร่วมงานในงานในครั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้แจ้งนโยบาย เรื่อง การจัดสภากาแฟสัญจรเดือนละ ๑ ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงาน สมาคม ชมรม มูลนิธิ ได้พบปะพูดคุยและเสนอข้อราชการ การประชาสัมพันธ์ ข่าวสารในเรื่องต่างๆ ของหน่วยงาน และอื่นๆ ให้ได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการ