พิธีรำบวงสรวงงานบุญซำฮะ หรือบุญเดือน ๗ ตามประเพณีบุญ ๑๒ เดือน ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ในงาน "สุด...สุด...ไปเลย By ประชารัฐ" ประจำปี ๒๕๖๐

                         สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมรำบวงสรวงงานบุญซำฮะ หรือบุญเดือน ๗ ตามประเพณีบุญ ๑๒ เดือน ฮีต ๑๒ คอง ๑๔ ในงาน "สุด...สุด...ไปเลย By ประชารัฐ"ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเลย และให้ประชาชนชาวจังหวัดเลยได้ร่วมกิจกรรมที่มีความเป็นศิริมงคล ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุข ชำระจิตใจให้สะอาด เกิดความรักความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รวมทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังวหัดเลย และส่งเสริมการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้า OTOP ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีกิจกรรมการรำบวงสรวง ศาลพระหลักเมือง เจ้าพ่อกุดป่อง และสิ่งศักดิืสิทธิ์ทั้งหลาย ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๙ น. 

                        โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนางรำบวงสรวงจำนวน ๑๙,๙๙๙ คน และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเลย ทุกส่วนราชการ และประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้