ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู็มีรายได้น้อย

                สำนักงานสถิติจังหวัดเลย จัดประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับ:พนักงานแจงนับ (นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล) ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

                โดย นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลยและคณะอาจารย์ผู้ควบคุมพร้อมด้วยพนักงานแจงนับ (นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูล)จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน ๑๑๕๔ คน