พบปะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

                        วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลยพร้อมข้าราชการได้พบปะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ ทวีผล หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเลย และนายสุวัฒน์ ประไพ หัวหน้าโทรศัพท์จังหวัดเลย เนื่องด้วย นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งสถิติจังหวัดเลย