พิธีบวงสรวงรุกขเทวดาสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

                วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อม    ด้วยข้าราชการร่วมพิธีบวงสรวงรุกขเทวดาสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในพิธีถวายดอกไม้จันทร์  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดเลย โดยนายคุมพล  บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี