โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดเลย

โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดเลย

 

  แผนการดำเนินโครงการ

  - แผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติทางการ


 กิจกรรมโครงการ

  - การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2560

 - การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2561

 

 บทวิเคราะห์ สรุปสถานการณ์ของจังหวัด

  - รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดเลย พ.ศ.2561

  - Infographic รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดเลย

      • ด้านเศรษฐกิจ

                                           ผังสถิติทางการ

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเลย (ชุดข้อมุลกลาง)

- ข้าว

- การท่องเที่ยว

- ผู้สูงอายุ

- ขยะ

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเลย (ชุดข้อมุลตามยุทธศาสตร์) 

- การท่องเที่ยว

- สุขภาวะ

- ทรัพยากรป่าไม้

- ยางพารา

- การค้าชายแดน

 

                                       METADATA

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเลย (ชุดข้อมุลกลาง) 

   - ข้าว

   - ท่องเที่ยว

   - ขยะ

   - ผู้สูงอายุ

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเลย (ชุดข้อมุลตามยุทธศาสตร์)

- การท่องเที่ยว

- สุขภาวะ

- ทรัพยากรป่าไม้

- ยางพารา

- การค้าชายแดน

  

                                       MIND MAP

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเลย (ชุดข้อมุลกลาง)

   - ข้าว

  - ท่องเที่ยว

  - ขยะ

  - ผู้สูงอายุ 

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเลย (ชุดข้อมุลตามยุทธศาสตร์)

- การท่องเที่ยว

- สุขภาวะ

- ทรัพยากรป่าไม้

- ยางพารา

- การค้าชายแดน