เนื้อหา

โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดเลย

โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดเลย

 

  แผนการดำเนินโครงการ

  - แผนปฏิบัติการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติทางการ


 กิจกรรมโครงการ

   - การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2560

  - การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2561

  การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562

  การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562

  - การประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2563

 

                       บทวิเคราะห์ สรุปสถานการณ์ของจังหวัด

  - รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดเลย พ.ศ. 2563

     1) วิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดเลย พ.ศ. 2562

     2) วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2563 จังหวัดเลย

   - บทวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม Power BI

       สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย ปี 2558-2562

       สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลย ปี 2562

       สถานการณ์ขยะจังหวัดเลย ปี 2561

    - บทวิเคราะห์ในรูปแบบ infographic

         ยุทธศาสตร์ที่ 1

         ยุทธศาสตร์ที่ 2

         ยุทธศาสตร์ที่ 3

         ยุทธศาสตร์ที่ 4

         ยุทธศาสตร์ที่ 5

    - รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดเลย พ.ศ. 2562

        1) สถานการณ์ขยะจังหวัดเลย พ.ศ. 2561  messageImage 1567404529364
        2) สังคม 60+ จังหวัดเลย พ.ศ. 2561       web   

   - รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดเลย พ.ศ.2561

   - Infographic รายงานวิเคราะห์สถานการณ์จังหวัดเลย

      • ด้านเศรษฐกิจ

                                           ผังสถิติทางการ

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเลย (ชุดข้อมุลกลาง)

- ข้าว

- การท่องเที่ยว

- ผู้สูงอายุ

- ขยะ

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเลย (ชุดข้อมุลตามยุทธศาสตร์) 

- การท่องเที่ยว

- สุขภาวะ

- ทรัพยากรป่าไม้

- ยางพารา

- การค้าชายแดน

 

                                       METADATA

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร(Data set)ระดับพื้นที่ (ตำบล)   - ประเด็นที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ


   - ประเด็นที่ 2 จำนวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด


   - ประเด็นที่ 3 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง


   - ประเด็นที่ 4 รายได้จากการท่องเที่ยว เป็นรายตำบล


   - ประเด็นที่ 5 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น


   - ประเด็นที่ 6 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกันและแก้ไขปัญหาความยากจน


   - ประเด็นที่ 7 สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้ง น้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ


   - ประเด็นที่ 8 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ


   - ประเด็นที่ 9 ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้่มิได้กระทำความผิด


   - ประเด็นที่ 10 การพัฒนาด้านพลังงาน


   - ประเด็นที่ 11 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล


ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเลย (ชุดข้อมุลกลาง) 

   - ข้าว

   - ท่องเที่ยว

   - ขยะ

   - ผู้สูงอายุ

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเลย (ชุดข้อมุลตามยุทธศาสตร์)

- การท่องเที่ยว

- สุขภาวะ

- ทรัพยากรป่าไม้

- ยางพารา

- การค้าชายแดน

                                 

        (Download) รายการข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับตำบล (Data set)

  • ประเด็นที่ 1
1.1          1.2
  • ประเด็นที่ 2
2.1          2.2          2.3
  • ประเด็นที่ 3
3.1          3.2          3.3          3.4          3.5          3.6          3.7          3.8          3.9          3.10          3.11          3.12          3.13        3.14
  • ประเด็นที่ 4
4.1          4.2          4.3          4.4          4.5
  • ประเด็นที่ 5
5.1          5.2          5.3          5.4          5.5          5.6          5.7          5.8          5.9          5.10          5.11          5.12          5.13        5.14        5.15        5.16
  • ประเด็นที่ 6

6.1          6.2          6.3          6.4          6.5          6.6          6.7          6.8          6.9          6.10          6.11          

  • ประเด็นที่ 7

7.1          7.2          7.3          7.4          7.5          7.6          7.7          7.8          7.9          

  • ประเด็นที่ 8

8.1          8.2          8.3          8.4          8.5          8.6          8.7          8.8          8.9          8.10

  • ประเด็นที่ 9
  • ประเด็นที่ 10

10.1        10.2        10.3        10.4         10.5        10.6        10.7        10.8        10.9

  • ประเด็นที่ 11
11.1        11.2        11.3        11.4         11.5        11.6        11.7        11.8       

 

 

                                       MIND MAP

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเลย (ชุดข้อมุลกลาง)

   - ข้าว

  - ท่องเที่ยว

  - ขยะ

  - ผู้สูงอายุ 

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดเลย (ชุดข้อมุลตามยุทธศาสตร์)

- การท่องเที่ยว

- สุขภาวะ

- ทรัพยากรป่าไม้

- ยางพารา

- การค้าชายแดน