เปิดงานโครงการสืบสานการแสดงพื้นบ้าน " ชมตลาดร้อยปี"

                  วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางวิราวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมเปิดโครงการการสืบสานการแสดงพื้นบ้าน "ชมตลาดร้อยปี สืบสานวิถีชุุมชน"ณ ลานวัฒนธรรม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี