METADATA : ข้าว (ร่าง)

 

VC 1.การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

1.1 ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

1.2 พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน*

1.3 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน*

1.4 พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน*

1.5 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ จำแนกตามประเภท*

 

VC 2 การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

2.1 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

2.2 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยวและเนื้อที่เสียหาย

2.3 จำนวนผลผลิตข้าวรายปีเพาะปลูก

2.4 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

2.5 ราคาข้าวเปลืกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

2.6 ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

2.7 เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

2.8 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรอง

2.9 ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

2.10 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าว

2.11 ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

2.12 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

2.13 พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

 

VC 3 การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

3.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร*

3.2 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

3.3 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์*

3.4 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว*

3.5 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

 

VC 4 การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า

4.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน    

4.2 พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์    

4.3 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง*

  

VC 5 การขนส่งสินค้า และจัดการบริหารสินค้า (Logistics)    

5.1 ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก    

5.2 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าว จำแนกตามเส้นทาง วิธีการส่ง    

5.3 โกดังหรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน

 

VC 6 การพัฒนาระบบการตลาด    

6.1 มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด    

6.2 บรรจุภัณฑ์/ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง