METADATA : การท่องเที่ยว (ร่าง)


VC 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว

1.1 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
1.2 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
1.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
1.4 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
1.5 รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด 
1.6 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด*
1.7 จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด*
1.8 จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/เกสเฮาส์/โฮมสเต ที่มีคุณภาพที่ททท. รับรองมาตรฐาน*
1.9 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้มาเยือน*


VC 2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

2.1 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

2.2 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

2.3 รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว


VC 3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร


3.1 จำนวนแผนงาน/โครงการลงจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3.2 จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว

3.3 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชาชน
 

VC4. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว


4.1 ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด

4.2 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

4.3 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน 

4.4 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน

4.5 ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน
 

VC 5 พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว


5.1 จำนวนร้านอาหาร ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

5.2 จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรองรับมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

5.3 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด
 

VC 6 พัฒนาการตลาด


6.1 รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

6.2 รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด