โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน เต้นแอโรบิก

      วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดเลย      ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน "กีฬามวลชน ๔.๐ ( Sport For all ๔.๐)" กิจกรรมการเต้นแอโรบิก ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี