พิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาดจำลอง

        วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย                         ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง                                ณ บริเวณลานเอนก   ประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม                        ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี