ยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

 

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ให้บริการรับแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล จากประชาชนในการมีสิทธิ์เป็นผู้มีรายได้น้อย  ซึ่งผู้มายื่นแบบคำขอดังกล่าวต้องผ่านการยื่นอุทธรณ์มาแล้ว

ทั้งนี้ สามารณยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๔