ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว