กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

               วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย