สถิติเลยร่วม “สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย”

        วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ได้ร่วมรณรงค์ “สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย การพูดภาษาถิ่นและภาษาเลย เพื่อให้สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) ในประเด็นที่ 6 คือ Open Town to Arts and Culture เลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย