รายงานสถิติจังหวัดเลย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

2559

2560

บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 

2559

2560

บทที่ 2 สถิติแรงงาน

2559

2560

บทที่ 3 สถิติการศึกษา

2559

2560

บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

2559

2560

บทที่ 5 สถิติสุขภาพ

2559

2560

บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม

2559

2560

บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย

2559

2560

บทที่ 8 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

2559

2560

บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง            

2559

2560

บทที่ 10 สถิติบัญชีประชาชาติ

2559

2560

บทที่ 11 สถิติเกษตร และประมง

2559

2560

บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม

2559

2560

บทที่ 13 สถิติพลังงาน

2559

2560

บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา

2559

2560

บทที่ 15 สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์

2559

2560

บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2559

2560

บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา  

2559

2560

บทที่ 18 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

2559

2560

บทที่ 19 สถิติการคลัง

2559

2560

บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2559

2560

                                                    

หมายเหตุ : ข้อมูลที่นำเสนอได้จากรายงานสถิติจังหวัดเลยประจำปี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี