สถิติเลย..ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน "เว้าจา..พาข้าวงาย"

             วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “เว้าจา..พาข้าวงาย” ประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย และสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ได้พบปะพูดคุยและเสนอข้อราชการของหน่วยงาน และเรื่องอื่นๆ ให้ได้รับทราบ ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้น ณ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ  จังหวัดเลย