สถิติจังหวัดเลย..ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

         วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (กุดป่อง) เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ) ของจังหวัดเลยและของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ให้ได้มาตรฐาน และเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ซึ่งกล่าวแถลงข่าวโดย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย