สถิติจังหวัดเลย ต้อนรับอาจารย์จาก มรภ.เลย มานิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ต้อนรับ ดร.กัลยา ยศคำลือ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่มานิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติ จังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย