สถิติจังหวัดเลย..ร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

         วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สถิติจังหวัดเลย (นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์) ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยสถิติจังหวัดเลยชี้แจงเรื่อง “รู้เท่าทันเทคโนโลยี” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงตระหนักรู้ถึงผลกระทบทางลบจากการใช้สื่อ ซึ่งภาคเช้ามีอำเภอเมืองเลย และอำเภอหนองหิน ส่วน ภาคบ่าย มีอำเภอภูเรือ อำเภอผาขาว และอำเภอนาด้วง ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน