สถิติเลยร่วมประชุมชี้แจง ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2561

              วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2561ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวชี้แจงเรื่อง การประสานการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ