สถิติเลย ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

                  วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวผึ้งพร ทองชมภู นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เป็นผู้แทนสถิติจังหวัดเลย เพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามกรอบหลักการในการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยชี้แจงเรื่อง “รู้เท่าทันเทคโนโลยี” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้บทบาทและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงตระหนักรู้ถึงผลกระทบทางลบจากการใช้สื่อ ซึ่งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมอบรมจากอำเภอภูกระดึง อำเภอเชียงคาน อำเภอภูหลวง และอำเภอด่านซ้าย และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากอำเภอปากชม อำเภอนาแห้ว อำเภอวังสะพุง อำเภอเอราวัณ และอำเภอท่าลี่ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน