สถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการเสวนา “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเลย สู่ Thailand 4.0”

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนา “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเลย สู่ Thailand 4.0” เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดเลยมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองไปสู่ Start up สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองไปสู่ Thailand 4.0 ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมฟอร์ร่า ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน