สำนักงานสถิติจังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2561

              วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และพิจารณาร่างแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย