การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City

                      วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้นายศุภลักษณ์ พลเตมา พนักงานสถิติ และนางสาวปานทิพย์ สุกิจปรีชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) โครงการนวัตกรรม การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อให้จังหวัดเลย ได้นำไปกำหนดแนวทางเพื่อก้าวสู่ ความเป็น Smart City 2020 ณ ห้องประชุม อบจ.เลย ชั้น 4 อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายโสภณ สุวรรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน