การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเลย ปี พ.ศ.2560-2564

                   วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวผึ้งพร ทองชมภู นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดเลย ปี พ.ศ.2560 - 2564 เพื่อทบทวนแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายอำนวย วงศ์อุดมมงคล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย เป็นประธาน