โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเลย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564

                 วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวผึ้งพร ทองชมภู นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเลย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 เทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนางปิยะวรรณ์ นรเศรษฐโกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เป็นประธาน