การประชุมชี้แจงแนวทางวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

                  วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางลลดา ศรีเพ็ชร และนางสาวมณีรัตน์ บุญเรือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางวิธีปฏิบัติ    ในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดเลย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ส่วนราชการในจังหวัดเลยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน