สถิติจังหวัดเลย ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ

                วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน