สิ่งพิมพ์ออนไลน์

2.T2 2563 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาส 2/2563

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาส 1/2563

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย พ.ศ.2562

Srng1 2562  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาส 1/2562

Srng2561  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย พ.ศ.2561

 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจระดับพื้นที่จังหวัดเลย (ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด)

 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจระดับพื้นที่จังหวัดเลย (ชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง)

 แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2564)

 Metadata: คำอธิบายรายการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set)ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล)

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาส 1/2561

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาส 2/2561

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาส 3/2561

  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาส 4/2561

  รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

 รายงานการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย พ.ศ.2559

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 1/2560

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 2/2560 

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 3/2560

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 4/2560

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 1/2559 

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 2/2559

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 3/2559

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 4/2559 

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 1/2558

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 2/2558

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 3/2558

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 4/2558

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 1/2557 

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 2/2557

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 3/2557 

 การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 4/2557

 รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 ข้อมูลพื้นฐาน : ในเขตเทศบาล จังหวัดเลย

  รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550 ข้อมูลพื้นฐาน : นอกเขตเทศบาล จังหวัดเลย