สิ่งพิมพ์ออนไลน์

 

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจระดับพื้นที่จังหวัดเลย (ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด)

 

 ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจระดับพื้นที่จังหวัดเลย (ชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง)

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดเลย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2564)

  

Metadata: คำอธิบายรายการข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set)ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล)


การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาส 1/2561


รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560


รายงานการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560


 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย พ.ศ.2559


การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 1/2560

 


การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 2/2560

 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 3/2560


การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 4/2560


การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 1/2559


 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 2/2559


 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 3/2559


 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 4/2559


 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 1/2558


 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 2/2558


 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 3/2558


 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 4/2558


 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 1/2557


 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 2/2557


 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 3/2557


 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 4/2557